Psykolog Anne Dorte Bundgaard

JEG TILBYDER

Jeg tilbyder psykologisk rådgivning, individuel terapi til børn og unge, familie-/forældresamtaler samt supervision af plejefamilier og fag-fagligt personale, der arbejder med børn og unge.

LAVT SELVVÆRD, ANST OG DEPRESSION

Samtaler med børn og unge: 

For børn og unge, der oplever en manglende tro på sig selv, sit eget værd, en angst eller overvældende tristhed kan hverdagen opleves smertefuld og som en kamp. Børn, der præges af dette, kan blive frarøvet deres frie børneliv, og mange forældre står udefra og ser, at deres barn/unge trækker sig fra de vigtige børne- og ungefællesskaber, der skulle give glæde og udvikling.

I samtaler kan jeg arbejde med barnet/den unge, så de opnår en forståelse for de tanker, følelser og fysiske fornemmelser, de oplever, og gennem støttede skridt kan de genvinder troen på sig selv og finde modet til at konfrontere de barriere, der har forhindret dem i trivsel.

Forældre er en vigtig medspiller i et barns/ungs psykiske bedring, hvorfor jeg inddrager forældrene i det omfang, det er hensigtsmæssigt for netop jeres barn. For unge voksne vil familien inddrages mindre – men her kan en kæreste eller ven være en vigtig medspiller og inddrages i terapien efter behov.

SKOLEVÆGRING / SKOLEFOBI

Samtaler med børn og unge: 

Der kan være flere årsager til, at et barn eller ung har meget fravær eller slet ikke kommer i skole. Det, at barnet/den unge viger fra at komme i skole, handler om forsvaret mod at opleve det voldsomme følelsesmæssige ubehag, der er vakt i barnet. Skolevægring kan hænge sammen med en fobi, men også med andre udfordringer som fx separationsangst eller generaliseret angst, svære hjemlige forhold eller anden diagnostik.

Jo længere tid et barn/ung er væk fra skolen, jo vanskeligere bliver det at komme tilbage. Forældresamarbejde og samarbejde med skolen er en afgørende faktor i behandlingen af skolevægring.

ADOPTION

Jeg har stor erfaring med at arbejde med familiers trivsel og børns velbefindende. I forhold til adoption ved vi, at rådgivning kan være altafgørende for trivsel og udvikling hos barnet og i familien som helhed. Det adopterede barn har en historie inden, det møder sine nye forældre, og forældrene har ligeledes en historie inden adoption.

Det er langt fra ualmindeligt, at adoptivfamilier i større eller mindre omfang oplever udfordringer i hjemmet, i institution eller skole. De voksne omkring adoptivbarnet kan have svært ved at forstå barnets adfærd og reaktioner, og forældrene kan blive usikre på, om en adfærd er relateret til adoption eller er normaludvikling. Tilknytningsprocessen ml. forældre og barn kan være udfordret i flere aldre, hvor familier eller adoptivbarnet/den unge kan have behov for støttende samtaler for igen at genfinde balancen. Teenageren og den unge voksne kan opleve livskriser relateret til en start på livet forbundet med svigt.

Adoption og trivsel i adoptivfamilien er en af mine hjertesager. Jeg har arbejdet professionelt med adoption de seneste 10 år i PPR med rådgivning til adoptivfamilier og vejledning til institution og skole, og privat er jeg den heldige adoptivmor til en dreng født i Etiopien.

DIAGNOSE – HVAD NU?

Hvad betyder det for dit barn at have fået stillet en diagnose – hvordan skal barnet forstå selve diagnosen, og hvad betyder det for barnet i hverdagen?

Hvordan skal vi som familie tilrettelægge og håndtere hverdagen for at tilgodese barnet og familiens øvrige medlemmer?

En voksen i familien har en diagnose og symptomerne påvirker familien – hvordan skal den voksne forstå diagnosen, og hvordan denne påvirker familien? Skal børnene have en viden om sygdommen?

RÅDGIVNING TIL FAMILIER / FORÆLDRE

Familielivet og parforholdet sættes undertiden på prøve og vi kan opleve magtesløshed i forhold til at genvinde balancen for familien som helhed. Jeg har igennem mange år arbejdet med at sætte spot på familielivet og de trivselsudfordringer, der kan være i perioder. Årsagerne til udfordringer i familielivet kan være faktorer som sygdom, diagnose, konfliktfyldt samarbejde ml. forældre, skilsmisse, trivselsudfordringer hos barn/ung i familien, højt konfliktniveau i specifikke situationer etc. Jeg kan tilbyde rådgivning og vejledning til forældre om bl.a. børns udvikling, opdragelse, etablering af nærvær og ro i familien, etablering af nye samspilsformer i familien og konflikthåndtering.

Intet er for småt at tale om – hvad der skaber en ubalance og mistrivsel i én familie, kan være rod til svære udfordringer i anden familie. En tidlig indgriben kan betyde hurtig forandring og genvindelse af balance i familien.

SUPERVISION

Jeg tilbyder vejledning af professionelle herunder supervision til plejefamilier og supervision til mono-faglige eller tværfaglige personalegrupper, der arbejder med børn, unge og deres familier.

Supervision er et væsentligt redskab til både faglig udvikling og trivsel, men kan også betragtes som et læringsforløb for personale over tid, hvor man videreudvikler sine kompetencer og viden. Jeg tilbyder supervision både individuelt og i gruppe. 

Jeg har erfaring med supervision af fag-fagligt personale inden for almen- og specialområdet, supervision til plejefamilier samt psykologer, der er på vej til autorisation.